Akadálymentesített változat
HUENDEPLCZRU
Legújabb bejegyzések
12.16.
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), valamint a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet alapján Kőszeg Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház intézményvezetői (vezető állású munkavállaló) munkakörének ellátására.
A munkaviszony tartalma: A munkaviszony az Mt. vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazásával jön létre. Új munkaviszony létesítésekor három hónap próbaidő kerül kikötésre. A munkaviszony teljes munkaidőben történő foglalkoztatásra jön létre. A munkavégzés helye: 9730 Kőszeg, Rajnis u. 9. A betöltendő munkakör megnevezése: intézményvezető
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
• közművelődési feladatok ellátásának szervezése, összehangolása, a különböző művészeti ágak együttműködésének segítése, színházi és kiadói tevékenység;
• a jogszabályi előírásoknak megfelelő szakmai munka, szakszerű és törvényes működés biztosítása az intézményben;
• önálló, személyes felelősséggel járó döntések meghozatala az intézményt érintő ügyekben;
• munkáltatói jogkör gyakorlása az intézmény dolgozói felett;
• az intézmény képviselete az állami, társadalmi, gazdasági és civil szervezetek előtt;
• a feladatellátáshoz szükséges személyi-tárgyi feltételek biztosításáról való gondoskodás. A munkakör betöltésének feltételei:
• magyar állampolgárság;
• magyar nyelvtudás;
• bejelentett magyarországi lakóhely;
• büntetlen előélet, továbbá a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt;
• cselekvőképesség; • felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés; • végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlata van;
• kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység;
• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása;
• akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés elvégzésének vállalása a megbízást követő két éven belül, amennyiben a pályázó ennek elvégzését igazoló okirattal nem rendelkezik.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• legalább ötéves vezetői gyakorlat. A javadalmazás: A munkabér az Mt. rendelkezései és a felek megállapodása alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója és a Képviselő-testület jóváhagyásával kerül megállapításra. A munkaviszony kezdő és befejező időpontja: Az intézményvezetői munkakör öt év határozott időtartamra jön létre, 2022. június 1. napjától 2027. május 31. napjáig. A pályázathoz csatolandó iratok:
• szakmai önéletrajz;
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
• iskolai végzettséget igazoló okirat(ok);
• legalább ötéves szakmai gyakorlat igazolása;
• kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység igazolása;
• államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés elvégzéséről szóló okirat, ennek hiányában nyilatkozat arról, hogy a képzést a vezetői munkakör betöltését követő két éven belül elvégzi és az erről szóló igazolást a munkáltatói jogkör gyakorlójának bemutatja;
• részletes szakmai és vezetési program;
• bérigény megjelölése (havi személyi alapbér bruttó összege Ft-ban, egyéb személyi juttatások juttatási formánként havi szinten összesen bruttó Ft-ban);
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy megválasztása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz;
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy megválasztása esetén az Mt. 211. §-a szerinti összeférhetetlenség fennáll-e, megjelölve az összeférhetetlenség konkrét jellegét, formáját;
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy kéri-e pályázatának zárt ülésen történő tárgyalást;
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai programja Kőszeg város honlapján megjelenhet-e. A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 14. A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot 1 eredeti példányban, zárt borítékban, „Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház intézményvezetői pályázat” megjelöléssel Kőszeg Város Polgármestere részére kell benyújtani postai úton vagy személyesen a 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8. címre A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad:
Dr. Zalán Gábor jegyző. Telefon: 94/562-511, e-mail cím: jegyzo@koszeg.hu A pályázat elbírálásának módja és határideje: A pályázót a pályázati határidő lejártát követő harminc napon belül bizottság hallgatja meg, majd a képviselő-testület a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve, a soron következő ülésén dönt a munkaviszony létesítéséről, illetve vezetői munkakör betöltéséről.
12.13.
GyászolunkElhunyt Dvorákné Kővári Anikó a kőszegi Hajnalcsillag Néptáncegyüttes örökös művészeti vezetője. 1981-től táncolt a Kőszeg Együttesben, amelynek megszűnése után férjével és az intézménnyel együtt vitték tovább a szeretett hagyományokat a Hajnalcsillag Néptáncegyüttes megalakításával. Dvorákné Kővári Anikó 1999-ben Kőszeg Városért kitüntetést vehetett át, a megyei önkormányzat pedig Pável Ágoston emlékplakettel jutalmazta. A Hajnalcsillag Néptáncegyüttes a 30 éves jubileuma alkalmából örökös művészeti vezetőjévé választotta.
2019-ben magyar népművészet és közművelődés kategóriában megyei Prima Díjat, és a legtöbb közönségszavazattal közönségdíjat nyert el.
05.12.
Karantén alatt készült2021. május 14-én, pénteken, 17.00 órakor a Jurisics Vár földszintjén nyitja meg Básthy Béla polgármester úr a fenti című kiállítást. Még idén januárban tette közzé felhívását a Művelődési Központból Gelencsér Ildikó melyben azokat kívánta megszólítani, akik különféle alkotással próbáltak aktívak maradni a karantén alatt. A nevezett amatőr alkotók reméljük sok jó ötletet is adnak az érdeklődőknek!
05.12.
A kőszegi Szőlő Jövésnek Könyve és hagyományaA fenti című roll up kiállítás 2021. május 1-jétől a Jurisics Vár lovagtermében látható. Az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság HUNG-2020/6264 számú pályázata révén a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház valósította meg a kiállítást. Szakmai közreműködő: Városi Múzeum-Kőszeg. Grafikai terv: Trifusz Péter. Felelős kiadó: Pócza Zoltán. Bechtold István karikatúráit Bechtold Mária bocsátotta rendelkezésre.
Fotók: Németh Iván, Trifusz Péter, Városi Múzeum.
05.10.
Pettson és FinduszA 2020-ban megváltott gyermekszínházi bérletek érvényesek Sven Nordquist művének megtekintésére 2021. május 17-én és május 18-án 10.00 és 13.30-tól órától.

Pályázatok

Programok

Rendezvénynaptár tervezet 2020.

Június

22
Szombat
Örkény István: Kulcskeresők
Örkény István: Kulcskeresők
24
Hétfő
Robin Hawdon: Szeretőből egy is sok
Robin Hawdon: Szeretőből egy is sok

Július

11
Csütörtök
HYPPOLIT, A LAKÁJ
HYPPOLIT, A LAKÁJ
12
Péntek
HYPPOLIT, A LAKÁJ
HYPPOLIT, A LAKÁJ
13
Szombat
HYPPOLIT, A LAKÁJ
HYPPOLIT, A LAKÁJ
22
Hétfő
Hárs Anna - Szívhang
Hárs Anna - Szívhang

Október

19
Szombat
Orsolya-napi Vásár
Orsolya-napi Vásár